Projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja za zahtevne in manj zahtevne objekte.

Projekt sestavljajo:

  • vodilna mapa,
  • načrti,
  • elaborati.

Vodilna mapa vsebuje:
podatke o projektu in udeležencih pri graditvi, lokacijske podatke pri katerih se opiše in prikaže skladnost gradnje s prostorskimi akti, izkazi, soglasja pristojnih soglasodajalcev in drugi podatki, pomembni za odločanje v upravnem postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

Načrti vsebujejo:
sestave grafičnih prikazov in opisov, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane gradnje in s pomočjo katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati, da bo nameravana gradnja skladna s prostorskimi akti in bo izpolnjevala bistvene zahteve.

Elaborati vsebujejo:
študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo kadar so zaradi posebnosti posamezne vrste objekta ali lokacije, na kateri se objekt gradi, potrebni in jih zahtevajo posebni predpisi, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje predpisanih bistvenih zahtev.

PGD za enostanovanjske stavbe ne vsebuje načrtov strojnih in elektro inštalacij ter opreme, namesto načrta gradbenih konstrukcij pa vsebuje le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.