Idejna zasnova (IDZ)

Idejna zasnova je sestavljena iz vodilne mape in vsaj načrti arhitekture. Če se ob pridobivanju projektnih pogojev pokaže, da so potrebni tudi drugi načrti, jih je potrebno priložiti (elektro inštalacije, strojne inštalacije…).

Vodilna mapa vsebuje lokacijske podatke, ki obsegajo:

  • popis zemljiških parcel na katerih je predvidena gradnja,
  • navedbo veljavnega prostorskega akta, ki določa rešitve oziroma pogoje za gradnjo,
  • opis obstoječega in predvidenega stanja,
  • popis varovanih območji in varovalnih pasov z navedbo soglasodajalcev,
  • popis predvidenih priključkov na infrastrukturo,
  • grafični prikaz lege objekta na zemljišču, kjer so prikazani odmiki od sosednih zemljišč,
  • grafični prikaz prometne in zunanje ureditve predvidenega objekta,
  • grafični prikaz značilnih prerezov.