Projektna dokumentacija

Projektiranje ima velik pomen. Z dobro pripravljenim projektom, lahko pri gradnji in uporabi objekta, prihranimo na času, denarju in se izognemo raznim nevšečnostim.

Projekt ni le mapa v kateri so grafične risbe in tehnična poročila, ampak je plod zahtevnega in usklajenega dela projektantov različnih strok, ter pripravljalcev elaboratov.

S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotovijo skladnost s prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost.

Njihov cilj je izdelati projekt v katerem bodo podane ustrezne strokovne rešitve, na podlagi katerih bo objekt investitorju nudil kvalitetno bivalno okolje in varnost.

Po trenutno veljavnem zakonu, s katerim urejamo gradnjo objektov, Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) in njegovim podzakonskim aktom (Pravilnik o projektni dokumentaciji), poznamo več vrst projektne dokumentacije.

Te so:

• idejni projekt (IDP):
ta projekt se izdeluje z namenom izbora najustreznejše variante zasnove objekta oziroma načina izvedbe.

• idejna zasnova (IDZ):
namen tega projekta je pridobitev projektnih pogojev oziroma soglasij za priključitev od pristojnih soglasodajalcev.

• projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD):
omenjen projekt se izdeluje za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja

• projekt za izvedbo (PZI):
izdelan je na podlagi PGD za potrebe izvedbe gradnje, saj so v njem podani detajli oziroma tehnične rešitve, na podlagi katerih se izvaja gradnja na gradbišču.

• projekt izvedenih del (PID):
v tem projektu se vrišejo spremembe, ki so nastale v času gradnje in se izdeluje za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.