ICO_XL_Projektiranje

Soglasja

V primeru gradnje na območju varovalnih pasov gospodarske javne infrastrukture ali na območju, ki je opredeljeno kot varovano območje, je potrebno k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje k projektnim rešitvam.

Če pa se nameravana gradnja priključi na gospodarsko javno infrastrukturo, oziroma če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov, pa je potrebno pridobiti soglasje za priključitev. Namesto soglasja za priključitev se lahko pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Rok za izdajo soglasja pri zahtevnem objektu je 30 dni, pri manj zahtevnem objektu 15 dni, pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa 10 dni.

Rok za izdajo soglasij v varovanih območjih, je 30 dni za vse vrste objektov.

Če soglasodajalec ugotovi, da projektne rešitve niso ustrezne, zavrne izdajo soglasja z upravno odločbo, če pa soglasodajalec ne odloči v predpisanem roku, pa se šteje, da je soglasje dano.

Soglasja si lahko snamete pod rubriko OBRAZCI.