Brez nadzornika ne gre!

11 julija 2023,   ZAPISAL   

Obveznosti nadzornika gradnje so določene z gradbenim zakonom, cene njihovega dela pa so zelo različne.

Pri gradnji družinske hiše je nadzornik eden od nujnih strokovnjakov, ki se mu graditelj ne more izogniti. Po novem velja tudi, da mora biti nadzornik obvezno prisoten tudi pri gradnji nezahtevnega objekta, če ga ne izvaja izvajalec, ki izpolnjuje zahteve iz gradbenega zakona. Torej v primerih, ko nezahtevni objekt gradi investitor sam.

„Nadzor ni sam sebi namen in črka na papirju, torej zahteva zakonodaje kar tako, dober nadzornik lahko reši marsikatero zadrego, slabo opravljeno delo, pa naj gre za naključno napako, površnost ali neznanje izvajalca. Tudi vsi izvajalci niso enako kakovostni,“ je pred časom povedal graditelj, čigar gradnjo hiše smo nadzirali.

Pa vendar se graditelji še vedno pogosto sprašujejo, zakaj potrebujejo nadzornika in menijo, da je to le velik, pogosto nepotreben strošek pri gradnji hiše.

Naloge nadzornika so določene z zakonom

Zakon določa, da je nadzornik poleg investitorje, projektanta in izvajalca, eden od štirih udeležencev gradnje. Odgovoren je za izvajanje nadzora nad gradnjo tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev gradbenega zakona, preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Zagotoviti mora kakovosten nadzor gradnje objekta v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem in strokovnimi pravili.

Tako mora nadzornik opozoriti na tehnične rešitve v projektni dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z gradbenim zakonom, gradbenim dovoljenjem ali predpisi, ki urejajo bistvene in druge zahteve, in drugimi predpisi. Morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi projektne dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporoči investitorju ter jih z njim in s projektantom uskladi. Preveriti mora, ali izvajalec izpolnjuje z zakonom določene pogoje, sodeluje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj, od vseh izvajalcev prevzema in preverja potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in preverja, ali so ti skladni z nameravano uporabo in ali se pravilno vgrajujejo.

Gradnjo mora redno spremljati in svoje ugotovitve vpisovati v gradbeni dnevnik. Če ugotovi napake ali kršitve, mora o tem ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi. Morebitna dopustna manjša odstopanja, ki se izvedejo med gradnjo, morata vodja projektiranja in vodja nadzora pred izvedbo sprememb vpisati v gradbeni dnevnik in potrditi s podpisom.

Od dva do trije nadzori na teden

Kako pogosto oziroma kolikokrat naj bi nadzornik obiskal gradbišče in preveril izvedena dela, zakon ne predpisuje. Dober in odgovoren nadzornik bo na začetku gradnjo preverjal dva do trikrat na teden, kasneje, pa bodo nadzori opravljeni v daljših intervalih. Vsekakor pa bi moral gradbišče obiskati ob poteku ali zaključku vseh pomembnih del. Pomembno je, da izvedena dela preveri, preden jih prekrijejo naslednja, torej takrat, ko je morebitne napake še možno enostavno popraviti.

„Pogostost mojih obiskov na gradbišču je odvisna tudi od kakovosti izvajalcev in njihovih podizvajalcev, ki dejansko izvedejo posamezna dela. Če ugotovim, da niso dovolj vešči ali pa dovolj natančni, jih nadzorujem pogosteje, če je treba, pa se vključim neposredno in skupaj z izvajalcem dosežem pravilno in kakovostno izvedbo,“ je povedal naš nadzornik Mladen Rukelj.

Zakon tudi določa sodelovanje med investitorjem in nadzornikom, saj mora prvi pred vsako naslednjo gradbeno fazo nadzornika o tem pravočasno obvestiti, poleg tega mu mora redno izročati vso dokumentacijo o ustreznosti izvedbe del, dokazila o lastnostih vgrajenih materialov in proizvodov ter druga dokazila o pregledih in meritvah.

Nadzornik jamči s svojim podpisom

Zakon med drugim določa tudi, da se naloga nadzornika pri gradnji konča, ko ta ugotovi, da je zaključena. Nadzornikova podpisana izjava, da so dela izvedena skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem in da ustrezajo projektni dokumentaciji, pa je obvezna priloga k vlogi za pridobitev uporabnega dovoljenja.

Investitor ima pravico kadar koli med gradnjo nadzornika zamenjati. Enako velja, če denimo kupi nedokončano gradnjo. Dokler z novim nadzornikom ne sklene pogodbe, pa gradnje ne sme nadaljevati. Prejšnji nadzornik mora novemu predati vso dokumentacijo z ugotovitvami poteka gradnje do faze, do katere je nad njo vršil nadzor.

Cena nadzora od tri do šest tisoč evrov

Cene nadzornikov so lahko zelo različne. Običajno predstavljajo od 1,5 pa do tri odstotke vrednosti gradnje. Za družinsko hišo, katere gradbena vrednost je denimo 200.000 evrov, bo strošek nadzora od tri do šest tisoč evrov. Če pogledamo priporočene cene nadzora Inženirske zbornice Slovenije, so te od 60 do 80 evrov na uro za nadzornika del in od 80 do 100 evrov na uro za vodjo nadzora. Torej bi moral nadzornik na gradbišču opraviti od 30 do 60 delovnih ur in celo več. V prvem mesecu gradnje naj bi bili nadzori bolj pogosti, kasneje do zaključka vseh gradbenih del pa približno enkrat na mesec.

Priporočene cene za manj zahtevne gradnje, kot je denimo gradnja nezahtevnega objekta, pa so urne postavke od 50 do 60 evrov. Za denimo nadzor gradnje večjega nadstreška, vrednost katerega je denimo 15.000 evrov, je cena približno od 200 do 300 evrov.
V pogodbi o nadzoru je treba opredeliti, kaj natančno poleg zakonsko predpisanega obsega del še vsebuje cena, dogovoriti se je treba za ustrezno število ogledov na gradbišču in določiti vse dodatne naloge in storitve nadzornika ter jih vnaprej ovrednotiti.