Spoštovani,

obveščamo vas, da bo imelo naše podjetje kolektivni dopust od 26. julija do 2. avgusta 2021.

  • Z delom pričnemo v ponedeljek 2. avgusta 2021
  • V času dopusta lahko vsa vaša cenjena povpraševanja pošljete na info@prodom.si

 Tudi vam želimo prijeten oddih.

 kolektiv

PROdom biro d.o.o.

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Sara.

Hiša SARA je sodobno zasnovana hiša. Arhitekturno oskrbljena z več elementov kateri vplivajo na njen izgled, tak kot je njena sama oblika, kombinacija materialov, barv in strehe.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Sara

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo PROdom biro d.o.o. v času od 26.4.2021 do 2.5.2021 zaradi kolektivnega dopusta zaprt. 

Hvala za razumevanje.

Lep pozdrav!      

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Kastra.

Karakterizira dober spoj funkcionalizma, estetike notranjega prostora in fasad.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Kastra

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo PROdom biro d.o.o. v času od 28.12.2020 do 04.01.2021 zaradi kolektivnega dopusta zaprt.

Prosimo za razumevanje.

Hvala in lep pozdrav!      

 

Vesel božič in srečno novo leto!

Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE

16.12.2020 14:26

Novi Zakon o učinkoviti rabi energije – ZURE – (Uradni list RS, št. 158/20), ki je stopil v veljavo 17.11.2020 določa, da morajo biti vse nove stavbe, za katere so vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vložene od 31.decembra dalje 2020 »skoraj nič energijske«. 

Stavbe po ZURE so »krite konstrukcije, v katerih se uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, kar v praksi pomeni, da so to večinoma vse stavbe, ki so v domeni poklicnih nalog pooblaščenih arhitektov.
»Skoraj ničenergijska stavba« ali sNES po tem zakonu je stavba z zelo visoko energetsko učinkovitostjo oziroma zelo majhno količino potrebne energije za delovanje, pri čemer je potrebna energija v zelo veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov, vključno z energijo iz obnovljivih virov, proizvedeno na kraju samem ali v bližini.

ZURE določa cilje na področju energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije, mehanizme na področju spodbujanja energijske učinkovitosti:

– Določa obveznosti v zvezi z učinkovito rabo energije. Pomembno poglavje za projektante arhitekture je poglavje o energetsko učinkovitosti stavb, saj morajo biti vse nove stavbe skoraj ničenergijske. Če bo vloga za gradnjo nove stavbe oddana po 30.12.2020, bo morala biti skoraj ničenergijska, skladno z ZURE, kar je zelo stroga določba.
– Pomembna zahteva se nanaša na polnilna mesta za električna vozila, saj mora investitor pri novogradnjah stavb ali večjih prenovah obstoječih stavb z več kot deset parkirnimi mesti, predvideti namestitev infrastrukture za napeljavo vodov za električno hkratno napajanje na vsaj eno od pet parkirnih mest. Če gre za novogradnje ali večje prenove stanovanjskih stavb z več kot 10 parkirnimi mesti, mora investitor zagotoviti inštalacije tako, da bo omogočeno polnjenje parkirnih mest na vsakem parkirnem mestu. Take zahteve je potrebno izpolniti, če je bila vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena po 17.11.2020.
– Zahteva, da je potrebno predvideti za novogradnje ali večje prenove nestanovanjskih stavb z več kot dvajset parkirnimi mesti elektro predinštalacijo na vsaj eno na vsakih deset parkirnih mest in sicer na način možnosti poznejše namestitve polnilnih mest za električna vozila, pa se uporablja od 1. januarja 2025 dalje.
– V določilih ZURE so opredeljeni vsi pogoji v zvezi z izdajanjem, namestitvijo energetskih izkaznic, kakor tudi pogoji za pridobitev licenc neodvisnih strokovnjakov za izdajanje energetskih izkaznic. Licenca neodvisnega strokovnjaka je trajna, ti pa se bodo morali dodatno usposabljati vsakih pet let.
– ZURE predpiše tudi zahteve glede energetske učinkovitosti za proizvode, saj je vsak gradbeni proizvod, povezan z energijo, lahko dan na trg šele ob izpolnjevanju določenih pogojev.
– V zakonu je opredeljeno tudi področje informiranja, ozaveščanja ter usposabljanja, kamor sodi tudi energetsko svetovanje.
– Nadzor nad izvajanjem določb ZURE izvaja energetska inšpekcija, razen na področju oglaševanja energetskih izkaznic, kjer ima pristojnost tržna inšpekcija.
– Iz prehodnih določb izhaja, da so obveznosti in način izdelave Študij izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo energije, če so bile vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja vložene po uveljavitvi ZURE, spremenjene.

ZAPS v začetku leta 2021 pripravlja izobraževanje na temo Zakona o učinkoviti rabi energije, s poudarkom na elementih pomembnih za pooblaščene arhitekte, ki se vsakodnevno srečujejo s projektiranjem novih stavb, vedno več pa tudi prenov obstoječih stavb. Spremljajte seznam usposabljanj >> na spletni strani ZAPS.

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Ema.

Tipska Hiša Ema je za tiste ki si želijo sodoben izgled hiše skrit v tradicionalnih materialih. Idealna za primorsko regijo, ampak tudi primerna za kjerkoli drugje.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Ema

V rubriko tipske hiše smo dodali novo tipsko hišo z imenom Lemi.

Enostavno in kompaktno tlorisno zasnovana hiša v pravokotni obliki z simetrično dvokapno streho. S svojo obliko in možnosti spreminjanja materializacije fasad, se lahko umesti na več različnih lokacijah. Karakterizirajo je velika okna v bivalnem prostoru in jedilnici, ki se odpirajo na južno stran proti vrtu, in s tem se izboljšajo toplotne karakteristike objekta.

Ogledate si jo lahko na spodnji povezavi:   Tipska hiša Lemi

Dilem je konec, na MOP so pojasnili, kako lahko gradimo v lastni režiji, čeprav gradbeni zakon takšne gradnje ne opredeljuje.

Odkar je bil pred dvema letoma sprejet novi gradbeni zakon (GZ), okoli samogradnje ali gradnje v lastni režiji vlada zmeda, saj samograditelji pogosto ne razumejo vseh določil zakona. Ni namreč natančno predpisano, kaj se sme in kaj ne, v pomoč pa jim niso ne inšpekcija, ne upravne enote. Dodatno zmedo med samograditelji povzročajo različni zapisi in tolmačenja na spletu.  Zato smo ministrstvo za okolje in prostor prosili za natančnejša navodila in pojasnila, kako naj poteka gradnja v lastni režiji, katere so obveznosti in odgovornosti investitorja in katere ne.

Od gradbenega do uporabnega dovoljenja

„Čeprav sam pojem gradnje v lastni režiji v GZ ni opredeljen, dopušča gradnjo v lastni režiji, kar pomeni, da investitor za lastne potrebe (ne gradnja grajena za trg) objekt gradi (tudi rekonstruira) sam. To pa ne pomeni, da je investitor v primeru gradnje za lastne potrebe oziroma v lastni režiji oproščen obveznosti, ki jih določa GZ,“ pravijo na MOP. Investitor pri gradnji v lastni režiji tako potrebuje gradbeno dovoljenje, nadzornika (13. člen GZ), začetek gradnje mora prijaviti skladno s predpisi (63. člen), pred začetkom uporabe objekta pridobiti uporabno dovoljenje (6. člen) in po končani gradnji zagotoviti evidentiranje objekta (11. člen).  „Tudi pri gradnji v lastni režiji velja, da mora projektant za vodenje izdelave projektne dokumentacije določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na namen gradnje prevladuje in, ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja projekta koordinira izdelavo projektne dokumentacije in jo potrdi. Za gradnjo objekta, za katerega se zahteva gradbeno dovoljenje, je namreč obvezna izdelava dokumentacije za izvedbo gradnje, ki je sestavni del prijave začetka gradnje. Tudi zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora biti med drugim priložena izjava projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in, da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve,“ pojasnijo na MOP

Investitor in izvajalec hkrati

Investitor gradnje v lastni režiji ima dvojno vlogo. V procesu gradnje ni le investitor, temveč naj padejo tudi vse obveznosti, ki jih zakon določa za izvajalca (15. odstavek 14. člena GZ in prvi odstavek 65. člena GZ). „Za opustitev teh obveznosti ali kršitve predpisanih pravil so zagrožene tudi globe, za katere v primeru gradnje v lastni režiji odgovarjate kot investitor in kot izvajalec,“ opozarjajo na MOP. Vendar pa za samograditelja obstajajo nekatere olajšave. V zakonu namreč piše, da mora izvajalec imenovati vodjo del, ki pri gradnji odgovarja za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, s predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih. Vodjo del mora skladno z določilom GZ imenovati izvajalec, ki opravlja dejavnost gradbeništva, torej dela za trg.

Vodje del ni treba imenovati

Za samograditelja pa velja, da mu vodjo del ni treba imenovati, mora pa sam izpolniti vse naloge, ki so zanj predpisane, pravijo na MOP. A ne prav vseh. Samograditelju na primer ni treba voditi gradbenega dnevnika, ga pa na MOP priporočajo. „Tudi  investitor v primeru gradnje v lastni režiji mora imeti nadornika ter zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja predložiti dokazilo o zanesljivosti objekta in dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato je smiselno voditi gradbeni dnevnik, kamor se vpisujejo vsi pomembni podatki o gradnji oziroma izvajanju del.“

Enostavna gradbena tabla, brez načrta ureditve gradbišča

Razlike so tudi pri označevanju gradbišča z gradbeno tablo. „Gradbišče mora biti skladno s 4. členom pravilnika o gradbiščih označeno samo z listom formata A4, na katerem so podatki o vrsti objekta glede na namen in o vrsti gradnje, kot je navedeno v gradbenem dovoljenju, številka gradbenega dovoljenja ter datum izdaje gradbenega dovoljenja in naziv organa, ki ga je izdal ter podatki o investitorju.“ Prav tako investitorju, ki gradi v lastni režiji ni treba izdelati načrta organizacije ureditve gradbišča, niti mu ni treba imeti zavarovane odgovornosti za škodo, je pa priporočljiva.

Ali lahko samograditelj najame zunanjega izvajalca?

Pogosto vprašanje, celo glavna dilema samograditeljev je, ali gradnja v lastni režiji pomeni, da mora prav vsa potrebna dela izvesti sam oziroma s pomočjo sorodnikov, prijateljev, ali lahko za posamezna dela, ki jih morda ni vešč, najame in plača zunanjega izvajalca. Da, investitor lahko za posamezna dela najame zunanjega izvajalca, odgovarjajo na MOP. „Vsak izvajalec, ki pa bo izvajal dela na vašem objektu, pa mora v skladu z zakonom izpolnjevati pogoje in imenovati vodjo del, za tista dela, ki jih bo konkretni izvajalec izvajal.“  Investitor je v primeru samogradnje dolžan ob zaključku gradnje pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta, ki je eden od obveznih dokumentov za pridobitev uporabnega dovoljenja. Pripravi pa ga le za tista dela, ki jih je izvedel sam. Če je za posamezna dela najel zunanje izvajalce, morajo ti pripraviti ločena dokazila o zanesljivosti objekta. Vsak za delo, ki ga je opravil.

Samograditeljstvo in delo na črno

Na MOP samograditelje opozarjajo še, da morajo poleg gradbene, upoštevati tudi delovno pravno zakonodajo in zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki v 10. členu določa, da se za delo na črno ne šteje sosedska pomoč, sorodstvena pomoč, nujno delo, humanitarno delo, karitativno delo, delo za invalidske organizacije in prostovoljsko ter dobrodelno delo ter osebno dopolnilno delo.

 

AVTOR Katarina Nemanič Mal

Več na: https://www.zurnal24.si/pod-streho/gradimo-obnavljamo/na-mop-razcistili-zmedo-okoli-gradnje-v-lastni-reziji-355080 – www.zurnal24.si

Sprehodite se po vaši bodoči hiši!

Interaktivni ogled arhitekture na vaši mobilni napravi. Poglejte kako to izgleda na : Primer stanovanjske hiše BIMx

Predstavitev novosti:
Rešitev BIMx omogoča interaktivni ogled 2D in 3D dokumentacije na mobilnih napravah projektantu, graditelju na gradbišču in investitorju s pomočjo brezplačnih Google VR očal tudi ogled projekta s pomočjo tehnologije virtualne resničnosti. Rešitev omogoča konkurenčno prednost projektantu pri predstavitvi projekta in lažje komuniciranje z izvajalci na gradbišču. Za predstavitev uporablja BIM model, kar omogoča investitorju bolj racionalno upravljanje s objektom v celi njegovi življenski dobi.

Katere probleme nagovarja/rešuje:
Projektantu omogoča lažjo in bolj jasno komunikacijo z investitorjem, ker se ta lažje poistoveti s projektom in s tem poveča možnosti za njegovo potrditev. Na gradbišču zmanjšuje možnost napak, ker omogoča interaktivni ogled 3D modela objekta in problematičnih detajlov izvedbe. To omogoča hitrejšo in cenejšo realizacijo projekta.


1 2 3 4 5 8